Styret

Styret i Vefsn Unge Strykere, valgt våren 2024

Leder: Carl Tobias Johansson
Nestleder:  Kim-Ruben Edvardsen Sivesind
Sekretær: Martin André Hystad Håberg
Styremedlemmer: Kristin Slotterøy (SoMe-ansvarlig), Chintana Hjulstad

Varaer:
Minda Marie Frøyshov Fiskum
Kristin Nygård

Valgkomité:
Maren Lindseth Pettersen
Kristian Sæterstad


Styrevervoppgaver

Å inneha et styreverv er spennende og ikke minst er det en viktig oppgave å gjøre for orkesteret sitt. Det finnes ingen fasitsvar for hvordan ting skal gjøres – det er opp til det enkelte styret å fordele arbeidsoppgaver og satsningsområder slik det selv ønsker. Her har vi lagt ut noen tips og forslag til hvilke oppgaver det enkelte styremedlemmet kan ha. Bruk dem som en god rettesnor hvis man står litt fast.

Først noen generelle tips:

 • fordel oppgavene, og finn ut hva den enkelte kan bidra med / hva som er den enkeltes kompetanseområder, og ikke minst hva den enkelte ønsker å bidra med
 • når man starter opp kan det være fordelaktig å ha en diskusjon om ambisjonsnivået hos den enkelte og hva det nye styret ønsker å oppnå
 • bruk gjerne “ekstrahjelp”; fordel og deleger oppgaver til andre foreldre og musikanter
 • bruk musikantene for det de er verdt; involver dem i styrearbeid.
 • lag gjerne “oppskrifter” på hvordan dere fordeler oppgaver og gjennomfører konserter, turer etc. slik at nye styremedlemmer kan lære av de erfaringene orkesterstyret har opparbeidet seg.
 • informasjonsoverføring er viktig!!
 • bruk administrasjonen i UNOF- vi er til for å hjelpe og bistå medlemsorkestrene når dere trenger hjelp

STYRELEDER – stikkord: helthet og oversikt, initiering og organisering, ivareta regelverk og “tunge” saker

 • leder styrets arbeid og innkaller til styremøter
 • delegerer arbeidsoppgaver og har oversikt
 • representerer orkesteret utad
 • foreslår mål og planer og har oversikt over helheten ved driften av orkesteret
 • har ansvar for at frister overholdes og at vedtak blir iverksatt
 • har f.eks ansvar for å forhandle arbeidsavtaler med dirigenter og instruktører / kontraker med kulturskoler
 • samarbeider med dirigenten

NESTLEDER – stikkord: lederens stedfortreder

 • tett samarbeid med leder, fungerer som stedfortreder for leder (ofte ved kort varsel) og skal kunne beherske det samme som lederen
 • kan f.eks. ha ansvar for rekruttering og sosiale oppgaver
 • utarbeider sjekklister og arbeidslister
 • kan være smart å bruke nestledervervet som en forberedelse til å ta over som leder etter 1- 2 år

SEKRETÆR – stikkord: møtereferent, medlemslister, holde orden over alle sentrale papirer

 • skriver møtereferater
 • har ansvar for saksdokumentasjon til styremøtene (hvis nødvendig)
 • ajourfører medlemslister (sammen med kasserer)
 • skriver ofte årsmedlingen (sammen med styreleder)
 • kan f.eks. ha ansvar for nettsider og utsending av informasjon til medlemmene

KASSERER – stikkord: økonomiansvarlig

 • fører regnskap og har ansvar for å betale regninger etc.
 • krever inn kontingenter
 • har oversikt over den økonomiske utviklingen og kunne til enhver tid vite hvordan tingenes tilstand er
 • tilegner seg kunnskap om forskjellige støtteordninger som orkesteret kan dra nytte av
 • skriver søknader (gjerne i samarbeid med andre i styret) til forskjellige støtteordinger

ANDRE OPPGAVER ET STYRE GJERNE MÅ FORDELE

 • note- og materialforvaltning
 • arrangements- og tekniskansvarlig
 • tur- og reiseansvarlig
 • informasjonsansvarlig
 • opplæring (ifh til drift av orkesteret)

Ungdommer i styret

HVILKE OPPGAVER KAN VÆRE INTERESSANTE FOR UNGDOM?

Her er finner du litt tips som er kommet inn fra ungdommene selv, etter USU-kurs o.l.:

Styremøtene må bli tilrettelagt for de yngre. Trenger de virkelig å være med på alle møtene hvor tema er f.eks. regnskap? Dessuten må de voksne være flinke til å hjelpe og følge opp de unge. De må være veldig tydelige overfor ungdommene, f.eks. når det gjelder tidsfrister.

 • Ungdomsrepresentanten(e) kan/må være et viktig ledd mellom styret og orkesteret.
 • Ungdomsrepresentanten(e) kan gi viktige beskjeder til orkesteret, en slags informant.
 • Ungdomsrepresentanten(e) er nyttig i et orkesterstyre, fordi personen ofte har en annen synsvinkel i enkelte saker.
 • Ungdomsrepresentanten(e) kan brukes som representant utad, viser at orkeseteret tar ungdommen på alvor og at medlemmene har mye og si.
 • Ungdomsrepresentanten(e) kan ha ansvaret for kafeen under en konsert.
 • Ungdomsrepresentanten(e) kan også tildeles bestemte ansvarsområder, for eksempel laging av kakelister, ansvar for plakater i forbindelse med konserter og utdeling av noter, skrive rapport/evaluering om seminar/tur til styret.

PR: Det kan være meget interessant å tenke over hvordan man kan få større offentlig oppmerksomhet knyttet til orkesteret sitt. Hva med å lage en egen markedsføringsgruppe som bl.a. sender inn reportasjer og lignende til lokal avisen(e)?

WEBSIDER: Ansvarlige kunne ta bilder på øvinger, konserter og andre sosiale samlinger. Bildene kunne legges ut på websiden sammen med artikler om hva som skjer i orkesteret. Sidene holder medlemmene oppdatert over øvelser, konserter og andre ting. Kanskje en kunne ta på seg ansvaret for å gi jevnlig informasjon til orkesteret og forledre?

SOSIALE ARRANGEMENT: Lag en arrangemensgruppe som planlegger orkesterets sosiale sammenkomster. Her kan de unge komme med gode forslag. Det er jo akkurat de som skal ha det morsomt…

TURER: De unge bør også i større grad være med å planlegge evt. turer og framdriftsplanen til orkestertet.

KONSERTER: La ungdommene få være med på den kunstneriske utformingen av konserten, til og med kanskje at de får være med å bestemme hvilken musikk som skal spilles. Kanskje har de spennende ideer om alternative konsertsteder, temakonserter, utforming av scene, lys etc.

ØVELSER: Ungdomsrepresentanten(e) kan være ansvarlig for at orkestermedlemmene trives på øvelsene og være bindeleddet mellom orkester og dirigent. Ungdommene bør også kanskje få si noe om hvordan, og f.eks når øvelsene / seminarer bør være?