Vedtekter

VEDTEKTER FOR VEFSN UNGE STRYKERE

1. NAVN OG TILSLUTNING

Vefsn Unge Strykere (VUS) er tilsluttet De Unges Orkesterforbund (UNOF).

2. FORMÅL OG OPPGAVER

Vefsn Unge Strykere har til formål å vekke og stimulere interessen for musikk ved å:

bidra til å utvikle varige, positive og berikende fritidsaktiviteter,
gi anledning til å spille sammen i orkester under kyndig ledelse,
å gi opplæring i orkesterspill til alle som ønsker dette, samarbeide med lokale musikkforeninger, musikkskolen o.l. for å skape et så rikt og positivt musikkmiljø som mulig,
organisere så vel aspirantgrupper som samspillgrupper/kammergrupper.
sikre Vefsn Musikkskoles elever et variert samspill-tilbud

3. MEDLEMSKAP

Opptak

Alle som ønsker medlemskap i orkesteret kan bli medlem, forutsatt at de ønsker å spille på et orkesterinstrument og at nødvendig opplæring kan skaffes. Orkesteret bør være behjelpelig med dette der tilbudet om individuell opplæring ikke er tilstede ved kommunale musikkskoler e.l.

Medlemskategorier

I. Spillende medlemmer

– alle spillende medlemmers foresatte

II. Støttemedlemmer

– alle andre som er interessert i orkestersaken og vil arbeide for dette innen rammen av forbundets lover kan bli støttemedlemmer.

Enkeltmedlemmenes rettigheter og plikter.

Alle medlemmer uansett kategori plikter å rette seg etter de gjeldende vedtekter for UNOF på forbunds-, krets- og lokalplan.
Alle medlemmer har rett til å øve innflytelse på årsmøte og foreningsmøter inne rammen av gjeldende vedtekter.
Medlemmer som har fylt 12 år er valgbare til orkesterets styre og utvalg.
Alle medlemmer plikter å betale sin kontingent fastsatt av årsmøtet i rett tid.
Møter til rett tid til de øvelser, arrangementer o.l. som foreningen fastsetter/deltar i.
Holde orden og i skikkelig stand effekter, instrumenter og noter som er utlånt fra foreningen.

Valgkomité

Det skal velges en valgkomité på 2 medlemmer
Valgkomiteen fremmer forslag til leder, sekretær, kasserer, varamedlem, revisor og ny valgkomité for neste årsmøte
Styret innkaller valgkomiteen til møte i god tid før neste årsmøte.De av komiteen foreslåtte kandidater må ha sagt seg villige til å ta i mot valg.

Styrets plikter

I. Utad – krets- og landsforbund

Påse at UNOF’s organer får de informasjoner og rapporter de til enhver tid skal ha etter vedtektene.
Sørge for kontinuerlig kontakt med forbundsorganer gjennom meldinger og brev, slik at det enkelte orkestermedlem blir best mulig orientert om forbundets virke, nasjonalt og internasjonalt.
II. Innad i orkesteret

Planlegge sesongen i samarbeid med musikalsk leder/dirigent, slik at styret, musikalsk leder og andre instruktører kan arbeide målbevisst.
Sørge for gode arbeidsavtaler med dirigent og evt. instruktører, sekretærer og orkesterleder for å best mulig ivareta den daglige drift. UNOF har anbefalt normalavtale som utgangspunkt
Fordele arbeidsoppgaver i administrasjonen, slik at alle som har tillitsverv får et klart ansvarsområde
Holde faste møter for å følge opp vedtak.
Sørge for best mulig øvings- og instruksjonslokaler
Føre vedtaksprotokoll fra styremøtene. Utskrift av protokollen sendes alle styre-medlemmer og varamedlemmer, dirigent/orkesterleder og evt. andre samarbeidspartnere
Innkalle dirigent/orkesterleder til styremøtene
Utarbeide instrukser for de enkelte funksjoner i orkestret i den grad dette anses nødvendig. UNOF har normalinstrukser til utgangspunkt
Utarbeide årsmelding med regnskap pr 31.desember og medlemsliste pr. 1. oktober.
Innen 1 uke etter hvert årsmøte å sende rapport til UNOF på fastsatt skjema

4. ÅRSMØTET

Årsmøtet er orkesterets høyeste myndighet.

Ordinært årsmøte holdes en gang i året inne midten av februar

Begge medlemskategorier har like rettigheter på årsmøtet med den begrensing som gjelder stemmerett.

Innkalling

Innkalling til årsmøtet kunngjøres skriftlig for medlemmene med minst 4 ukers varsel
Saker som medlemmene ønsker tatt opp på årsmøtet må være innkommet til styret senest 2 uker før møtet.
Saksliste sendes medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.
Konstituering

Årsmøtet konstitueres slik:

1) Valg av møteleder

2) Registrering av de frammøtte

3) Valg av referent

4) Godkjenning av saksliste og forretningsorden

Saksliste

1) Konstituering

2) Styrets årsmelding

3) Revidert regnskap for siste kalenderår med medlemsliste bekreftet av revisor

4) Arbeidsprogram, kontingent og budsjettforslag

5) Innkomne saker og saker styret vil ha behandlet på årsmøtet

6) Valg i h.h.t. pkt 5.

Årsmøtet kan bare behandle saker som er oppført på sakslista.

Stemmerett har:

Alle spillende medlemmer som har fylt 12 år innen årsmøtet
Alle støttemedlemme
Styret har ikke stemmerett under godkjenning av årsberetning og regnskap.
Alle saker avgjøres med alminnelig flertall, unntatt vedtektsendringer som krever 2/3 flertall. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.
Ekstraordinært årsmøte

kan innkalles med 2 ukers varsel dersom 1/3 av medlemmene krever det, eller etter vedtak i styret.

5. VALG

På årsmøte velges:

1) Styre på minimum 3 medlemmer som består av:

leder, som velges separat

sekretær

kasserer

dessuten

inntil 1 varamedlem

revisor

valgkomité

Alle valg er for 2 år, dog slik at ved første valg velges 2 av styremedlemmene og varamedlemmet for ett (1) år.

6. UTMELDING AV UNOF

Utmelding krever 2/3 flertall av samtlige stemmeberettigede i orkesteret ved skriftlig avstemming. Resultatet av avstemmingen skal legges fram på følgende ordinære årsmøte som fatter endelig vedtak.

7. OPPLØSNING/NEDLEGGELSE AV ORKESTERET

Forslag om oppløsning/nedleggelse av orkesteret må behandles på ordinært årsmøte.
Forslag med begrunnelse må være sendt alle medlemmer og de organisasjoner orkesteret er medlem av minst 6 uker før årsmøtet.
Til oppløsning/nedleggelse kreves ¾ stemmeflertall
Ved oppløsning bestemmer årsmøtet hvordan orkesterets midler skal forvaltes.

Vedtektene ble endret på årsmøtet 11. februar 2009